2018-03-20     Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe    

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013. poz. 1399 z późn. zm.) tekst ujednolicony

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013. poz. 21)

Uchwała NR XVIII/206/2012 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce.

Uchwała NR XVI/89/2019 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXVII/206/2012 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce.

Uchwała Nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XIV/79/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała Nr XVI/90/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 października 2015 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/79/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 Uchwała Nr XXXI/240/2013 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

Uchwała Nr X/59/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty. 

Uchwała Nr XXXIV/257/2013 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia górnej opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Oleszyce.

 

      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.