2018-05-09     Grzegorza, Karoliny, Karola     "Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie." Cyceron    
Strona główna / Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Oleszyce

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Gminie Oleszyce"


Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce  informuje o rozpoczęciu dodatkowej rekrutacji beneficjentów do projektu pn.

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Oleszyce "

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Rekrutacja dodatkowa potrwa do dnia 21.07.2014 r.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Oleszyce, poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz wyposażenia w sprzęt komputerowy dla gospodarstw domowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz/lub pobrania dokumentów rekrutacyjnych, mogą się zgłaszać do Biura Projektu, które ma swoja siedzibę w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach  przy ul. Rynek 1  pok. Nr 12 w godzinach 8.00-15.00 oraz pod numerem telefonu 16 6328773. 

Zgodnie z podpisana umową nr POIG.08.03.00-18-081/13  o dofinansowanie  projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Oleszyce” realizowanym przez Gminę Oleszyce ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

Gmina ogłasza nabór do projektu

 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Oleszyce”

  

Termin składania wniosków do 10 czerwca 2014 r. (Wnioski w dokumentach do pobrania)

Projekt jest  realizowany do 30.06.2015.

 

Wartość projektu:  912 900,00 PLN

Kwota dofinansowania : 912 900,00 PLN ( na kwotę składa się

- dofinansowanie z budżetu środków europejskich  w kwocie : 775 965,00 PLN ( 85,00%)

- dotacja celowa z publicznych środków krajowych w kwocie: 136 935,00 PLN.

 

Głównym celem projektu jest:

 Zapewnienie dostępu do Internetu dla 130 gospodarstw domowych z terenu gminy Oleszyce zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

- udostępnienie bezpłatnego Internetu 130 Gospodarstwom Domowym.

- wyposażenie gospodarstw domowych objętych projektem w sprzęt niezbędny do korzystania z Internetu.

Wyposażeniu w sprzęt komputerowy i udostępnieniu bezpłatnego Internetu w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Oleszycach, będącym jednostką podległą Gminy Oleszyce wraz z 9 filiami – świetlicami wiejskimi,

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach

Świetlica Zabiała

Świetlica Stare Sioło

Świetlica Stare Oleszyce

Świetlica Zalesie

Świetlica Borchów

Świetlica Sucha Wola

Świetlica Nowa Grobla

Świetlica Futory

Świetlica Oleszyce

Każda z ww. lokalizacji zostanie wyposażona w zestawy komputerowe z systemem operacyjnym i oprogramowaniem (łącznie 50 szt.).

 

Dostęp do Internetu będzie zapewniony dzięki porozumieniu z Powiatem Lubaczowskim, który zarządza siecią bezprzewodową zapewniającą zasięg m.in. na terenie gminy Oleszyce, wybudowaną w ramach projektu „Elektroniczny obieg dokumentów oraz bezpłatny Internet w technologii WiMax dla mieszkańców powiatu lubaczowskiego” dofinansowanego przez ZPORR (Gmina Oleszyce  bezpłatnie udostępnia obiekty na terenie gminy na potrzeby funkcjonowania sieci, w zamian gmina i jej mieszkańcy mają możliwość jej wykorzystywania).

 
Dokumenty do pobrania:
Zarządznie Burmistrza w sprawie Regulaminu Rekrutacji
Regulamin Rekrutacji
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Załączniki od 2 do 7 do Regulaminu

 

      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.