2018-05-09     Grzegorza, Karoliny, Karola     "Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie." Cyceron    

Ogólne zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej.

Przyznanie świadczeń określa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. /Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362. z późn. zm./

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z zastrzeżeniem art. 40, 41,78 i 91 przysługuje:

1)     osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",

2)     osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",

3)     rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny"

 

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 u. o p.s. lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

 

W myśl ustawy o pomocy społecznej za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 1)  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

 2)  składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

  3)  kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:

  1)  jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

  2)  zasiłku celowego;

  3)  pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

  4)  wartości świadczenia w naturze;

  5)  świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

 

      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.